ID Säkerhets miljöpolicy

ID Säkerhet AB (IDS) tillhandahåller produkter och tjänster huvudsakligen inom området nyckelhantering och korthantering.  Vi äger några av produkterna som tillverkas i Sverige. Stor del av produkterna köper vi av svenska, tyska eller amerikanska grossister eller tillverkare.
Vi har lager och kontor i Örebro.
Företaget har tre anställda och vid behov även timanställd personal.

Denna miljöpolicy utgör grunden för IDSs miljöarbete. Här definieras hur IDS påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar ID Säkerhet

  • IDS bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer och anställda. Vi strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. IDS ska följa tillämpliga lagkrav med avseende på miljöaspekter och förebygga att förorening uppkommer.
  • Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för IDSs miljöarbete är VD.
  • Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget och det åligger varje anställd att säkerställa att även medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna.
  • Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoren sköts av den administrativa personalen. VD ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

Återvinning

Företagets verksamhet är till största delen av kontor/lager karaktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall av olika slag, exempelvis papper, emballage, elektronik och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt.

Marknadskommunikation

Största delen av all kommunikation sker digitalt. Vi har inga kataloger och använder bara i undantagsfall tryckta broschyrer eller prislistor. Kommunikationen mot våra kunder sker i huvudsak via mail, telefon och genom vår hemsida/webshop.
Vi eftersträvar också att fakturor skickas digitalt både leverantörsfakturor och kundfakturor.

Inköp

Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som IDS kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga köp ska miljö vägas. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.

  • Emballage
    De material som används i emballaget väljs för att minimera miljöpåverkan. Återanvändning av kartonger och fyllnadsmaterial eftersträvas. Våra förpackningar är neutrala och kan därför återanvändas av t.ex. återförsäljare som ska leverera vidare till slutkund.
  • Energi
    I verksamheten förbrukas energi i form av värme, varmvatten och el. IDS arbetar för att minska energiförbrukningen och för att den energi som används ska var miljömärkt.

Leverantörer

IDSs leverantörer som producerar IDS egna produkter som nyckelringar, nyckelbrickor och korthållare CardCase är ISO 9001 och 14001 certifierade.
Vid val av leverantörer vägs miljöaspekten in både angående produktion och transport.

Transport/leveranser

I det dagliga arbetet eftersträvar vi så få leveranser som möjligt både vid beställningar från leverantörer och vid leverans från lager till kunder. Då det är möjligt levererar våra grossister och underleverantörer direkt till slutkund.
Leveranserna utförs endast av miljöcertifierade bolag, PostNord och DHL.

Kemikalier

I den ringa mängd som kemikalier används, ska de vara godkända, och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.

Resor

Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon den mest miljövänliga transporten kan väljas, t.ex. tåg istället för flyg eller bil. Vid flygresor miljökompenseras resan koldioxid påverkan.

Företagets tjänstebilar är miljöbilar, El/Hybrid.
Resor minimeras genom att välja videokonferenser eller telefonmöte.

Miljömål och egenkontroll

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.
Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är VD.

Örebro 150508

Senast reviderad 201208